விமர்சன ஊழல்கள்

விமர்சன ஊழல்கள்

விமர்சன ஊழல்கள்

Rs 5
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: கொல்லிப்பாவை வெளியீடு
வெளியீடு ஆண்டு: 1982
இந்நூல் தனிநபர் விமர்சனத்தை நோக்கமாக்க் கொண்டது அன்று. கருத்துலகம் சார்ந்த விமர்சன நூலேயாகும். கொல்லிப்பாவை வெளியீட்டின் முதல் பிரசுரமான இந்நூல் உரையாடல் வடிவில் அமைந்த விமர்சன நூலாகும்
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>