வாழும் தமிழ்

வாழும் தமிழ்

வாழும் தமிழ்

Rs 125
வெளியீட்டாளர்: அமுத நிலையம்
வெளியீடு ஆண்டு: 2010
தொல்காப்பயத்தின் வளக்கம் அன்று இது ; அதில் கூறப்பெறும் இலக்கணச் செய்திகளை முறையாகத் தொகுத்துக் தருவதும் அன்று ; தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரத்தில் உள்ள செய்திகளாகிய சிறு புழைகளினூடே பரந்து, விரிந்து பண்டைத் தமிழர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்க்க முயற்சிக்கும் முயற்சி.
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>