ஹிட்லர்

ஹிட்லர்

ஹிட்லர்

Rs 150
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: கிழக்குப் பதிப்பகம்
தீர்ப்பு எழுதுவது சுலபமானது. புரிந்துகொள்வதுதான் மிகவும் கடினம். எரிக் ஹாப்ஸ்பாம் எழுதிய The Age of Extremes புத்தகத்தின் தொடக்க அத்தியாயத்தில் காணப்படும் வாசகம் இது. இது ஹிட்லருக்குப் பொருந்துமா? லட்சக்கணக்கான யூதர்களை, இடதுசாரிகளை, ஒரு பால் நாட்டம் கொண்டவர்களை, ஊனமுற்றவர்களை, பிற 'தேவையற்றவர்களை' ஹிட்லரின் நாஜிகள் அழித்தொழித்தனர். எப்படி மக்கள் கொத்துக்கொத்தாகச் சிறை பிடிக்கப்பட்டார்கள், சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள், கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதை விவரிக்கும் ஏராளமான பதிவுகள் நம்மிடம் உள்ளன. வதைமுகாம்களில் சிக்கி மீண்டவர்கள், மாண்டவர்களின் சந்ததியினர், அரிதாகத் தப்பிப்பிழைத்தவர்கள் என்று பலரும் தங்கள் நினைவுக்குறிப்புகளை எழுதிவைத்திருக்கிறார்கள். இவற்றை மேலோட்டமாகப் பார்த்தே கண்களில் நீர் தளும்பும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற தீயசக்தி என்று அல்லாமல் வேறு எப்படியும் ஹிட்லரை நம்மால் மதிப்பிடவேமுடியாது. ஹாப்ஸ்பாம் சொல்வதைப் போல் இது சுலபமானதுதான். ஆனால் ஹிட்லரைப் புரிந்துகொண்டுவிட்டோம் என்று நம்மால் சொல்லமுடியாது. இத்தனை லட்சம் பேரை ஹிட்லர் ஏன் கொல்லவேண்டும்? இதற்கெல்லாம் அவரிடம் வலுவான காரணங்கள் இருந்தனவா? யூதர்கள் அவருடைய எதிரியா? அல்லது ஜெர்மனியின் எதிரியா? என்ன செய்தார்கள் இடதுசாரிகள்? ஜெர்மனியில் புரட்சி அரசாங்கம் அமைப்பதற்காக ஏதேனும் சதித்திட்டங்கள் தீட்டி ஹிட்லரிடம் மாட்டிக்கொண்டார்களா? ஏன் வந்தது இந்தக் கம்யூனிச வெறுப்பு? சரி, யூதர்களும் இடதுசாரிகளும் ஏதோ அரசியல் காரணங்களுக்காக வெறுக்கப்பட்டவர்கள் என்றே வைத்துக்கொள்வோம். வயதானவர்களும் குழந்தைகளும் ஒருபால் நாட்டம் கொண்டவர்களும் உடல் ஊனமுற்றவர்களும் சிறைபிடிக்கப்பட்டது ஏன்? அவர்களுக்கு என்ன உள்நோக்கம் இருந்தது?
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>