தமிழகத்தில் மாற்றுக் கல்வி

தமிழகத்தில் மாற்றுக் கல்வி

தமிழகத்தில் மாற்றுக் கல்வி

Rs 100
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: கிழக்குப் பதிப்பகம்
தமிழகத்தின் கல்வியை ஒரு வசதிக்காக இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று அரசுப் பள்ளிகளில் கிடைக்கும் கல்வி. இன்னொன்று தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளில் கிடைக்கும் கல்வி. அரசுப் பள்ளிகளில் கிடைக்கும் கல்வியின் தனி அம்சங்கள் என்று பார்த்தால், திறமை குறைவான, பொறுப்பற்ற ஆசிரியர்கள், அக்கறை இல்லாத கல்வி அதிகாரிகள், சமூகத்தோடு நெருக்கம் இல்லாத கல்வி (இப்போது ஓரளவுக்கு நிலைமை மேம்பட்டிருக்கிறது என்றாலும்) காலத்தால் பின் தங்கிய பயிற்று முறை, வேலை வாங்கித்தரும் வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும் கல்வி என்று ஒரு சிலவற்றைச் சொல்லலாம். மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளை எடுத்துக்கொண்டால், பயிற்று மொழியாகத் தாய் மொழி இல்லாமல் இருப்பது, அதிகப்படியான கல்வித் திணிப்பு, மாணவர்களைக் கசக்கிப் பிழியும் பயிற்றுமுறை, சுய நலனை முன்வைக்கும் கல்வி, மதிப்பெண்களைத் துரத்தும் கல்வி எனப் பல குறைபாடுகள் அதில் உண்டு. ப்ரீகேஜியிலேயே கட்டுரை எழுதச் சொல்லித் தருகிறோமென்று ஒரு பள்ளி சொன்னால், குழந்தை கருவில் இருக்கும்போதே ஏ,பி, சி,டி கற்றுத் தருகிறோம் என்று இன்னொரு பள்ளி விளம்பரம் செய்யும் அளவுக்கு அங்கு அதிகப்படியான பாடங்களைத் திணிப்பதை தமது உயர் தரத்தின் அடையாளமாகச் சொல்கிறார்கள்.
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>