கீழை நாட்டுக் கதைகள்

கீழை நாட்டுக் கதைகள்

கீழை நாட்டுக் கதைகள்

Rs. 125
ஆசிரியர்:
வகை: சுற்றுச்சூழல்
வெளியீட்டாளர்: க்ரியா
வெளியீடு ஆண்டு: 2006
ISBN: 8185602883
நாம் எல்லோரும் ஓயாமல் ஏதாவதொரு அனுபவத்திற்கான அறிமுக நுழைவாயில் வழியாகச் சென்றுகொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு தற்செயலும், ஒவ்வொரு சம்பவமும், ஒவ்வொரு இன்பமும், ஒவ்வொரு இன்னலும் அறிமுகங்களே. அழகான புத்தகத்தைப் படிப்பதும், மகத்தான நிலப்பரப்பைப் பார்ப்பதும் அப்படித்தான். ஆனால், அதை உணரும் அளவுக்குக் கவனமாக இருப்பவர்களோ சிந்திததுப் பார்ப்பவர்களோ வெகு சிலரே; என்னைப் பொறுத்தவரை, மிகச் சாதாரணமான அல்லது அப்படிக் கருதப்படுகிற மக்களைத் தவிர.” “எந்த மகிழ்ச்சியும் ஒரு உன்னதப் படைப்பே; ஒரு சிறிய தவறுகூட அதைப் பொய்யாக்கிவிடுகிறது. சிறு தயக்கம்கூட அதை மாற்றிவிடுகிறது. மிகச் சிறிய சுமைகூட அதை விகாரமாக்கிவிடுகிறது. முட்டாள்தனமான சிறிய செயல்கூட அதை அறிவற்றதாக ஆக்கிவிடுகிறது.” - மார்கெரித் யூர்ஸ்னார் “மிக உயர்ந்த காதலும், மிகத் தீவிரக் காமமும், வேட்கையின் வன்முறையும், கலையின் எழுச்சியும் கலந்த” கதைகள்... -ஆஷ்மி ஹாலெ
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>