ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை

Rs.70/-
ஆசிரியர்:
வகை: ஆன்மிகம்
வெளியீட்டாளர்: கௌதம் பதிப்பகம்
வெளியீடு ஆண்டு: 2012
ISBN: 9789381134252
ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை எனும் இந்நூல் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருக்கும் புரியும் வகையில் எளிய வடிவில் அமைந்திருப்பது மிகவும் சிறப்புடையதாகும்.
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>