26/11 மும்​பை தாக்குதல் தரும் படிப்பி​னைகள்

26/11 மும்​பை தாக்குதல் தரும் படிப்பி​னைகள்

26/11 மும்​பை தாக்குதல் தரும் படிப்பி​னைகள்

65
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: Ethir Veliyedu
1992 டிசம்பர் 6 இந்து மத ​​வெறியர்கள் பாபர் மசூதி​யை , இடித்த நாளிலிருந்து நிகழ்ந்த​ ​தொடர் அழிவுகள் இன்றும், இன்னும் கட்டுப்பாடின்றி நிகழ்ந்து ​​கொண்டிருக்கின்றன. 1992 பாம்​பே கலவரத்திருந்து, 1993 ​தொடர் குண்டு ​வெடிப்புகள், 2002 குஜராத் இனப்படு​கொ​லை​கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான சிறிய அளவிலான ஆபத்தான நிகழ்வுகள் என கடந்த பதினாறு வருடங்களாக ரத்த காடாக உள்ளது இந்தியா…
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>