38 வது சென்னை புத்தகக் காட்சி நிகழ்வுகள்

38 வது சென்னை புத்தகக் காட்சி நிகழ்வுகள்.

நாள்:09/01/2015 – 21/01/2015

இடம்:YACA மைதானம் நந்தனம் , சென்னை.

p2p3p4p5p6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>